Book Review: How to Develop Ki (Co-ordination of Mind and Body)

Koichi Tohei. Ki No Kenkyukai H.Q., 1974

A small (44 pages) book on practical Ki exercises.